miniRival - Checklista för arrangör

Förberedelser Ansvaret för regattan åligger arrangören. Hjälp att utforma inbjudan kan ges av mR-klubben. Inbjudan ska innehålla tid, plats, kontaktman (tel nr), kostnader och andra villkor. Det är bra om uppgifter om kringarrangemang och praktiska ting också finns med. mR-klubben kan hjälpa till i samband med utskick av inbjudan. 

Följande funktionärer (vissa roller kan kombineras) måste finnas (och således bokas i god tid): 

Tävlingsledare:

Att hålla ihop allt som händer. Att hålla skepparmöte, att tillse att radiokontroll etc utföres. 

Domare:
Allt går fort varför det ibland är svårt att döma. Viktigt är att domslut fattas direkt och att det högt och tydligt meddelas seglarna för åtgärd. Domare dömer på eget initiativ och / eller på begäran av seglare. Domare bör vara auktoritär och dominant hellre än tyst och försiktig. Hellre ett felaktigt domslut än inget alls. Minst en domare men vi rekommenderar 1 per ca 5-6 deltagare i startfältet.

Banläggare: 
För att kunna lägga ut och ev. ändra bojplaceringarna. 

Måldomare:

För att avgöra turordning i mål. Sätta igång startprocedur.

Protokollförare:

För att föra målgångsprotokoll (måste fungera) och andra resultat.


Banlängd, banområde.


Räddningsbåt.


Mindre båt för ev. hämtning av krånglande båt måste finnas. Gärna med liten utbordare och någon form av ställning eller arrangemang för att sätta en mR i. Bra om det finns en båtförare (kanske samma som banläggaren).

Anslagstavla bör finnas (och användas) för att publik och deltagare ska kunna följa utvecklingen under kappseglingens gång.

Toalett, värmestuga (ev. inkl. vatten, fika, korv etc) är bra att ha tillgång till.

Ankomsten

Vid ankomsten ska seglaren informas om alla detaljer kring seglingen. Arrangören måste få uppgifter om båt, radiokanaler och startande för att förbereda ev. heatindelning och seglingsprogrammet.

När alla fakta är klarlagda kan skepparmötet ske. Här ger arrangören tilläggsinformation och eventuella ändringar. Deltagarna kan klara ut frågor och radiokontroll ska genomföras.

mR-klubben lånar gärna ut en funktionärspärm med de blanketter och beskrivningar som behövs för genomförandet. Följande blanketter finns bland annat:

Seglingsföreskrifter och banbeskrivning måste finnas och delges de startande.

Säkerhet. Tape + gummi för nosskydd till de som ej har.

Tävlingen

Efter goda förberedelser och en fullständig ankomstprocedur är oftast genomförandet mycket enkelt. Vi kan alla njuta av det som händer. Normalt seglas tre heat utan avbrott. Paus tas sedan i 20 - 30 minuter för lite fika, korv eller annat samt båtgenomgång.

Funktionärerna genomför sina uppgifter i enlighet med förberedelsearbetet och seglarna håller sig till de föreskrifter som finns. - enkelt.
För att klara startproceduren finns kassettband att låna från mR-klubben.

Avslutningen

Resultaten ska räknas samman och presenteras efter att sista seglingen genomförts. Blanketter för detta finns som tidigare nämnts och hjälp kan ofta fås att göra sammanställningen. Målprotokollen och de sammanställda resultaten ska delges förbundet så att de kan överföras till datorformat, distribueras vidare och tas med i rankingen.

mR-klubben administrerar således en rankingserie. Alla kappseglingar som utlysts enligt mR-klubbens regler (till alla aktiva mR-seglare och medlemmar en viss tid före) och där minst 3 miniRivaler startat ingår i ranking.

Priser. Varje arrangör tillser efter eget gottfinnande att priser finns. Vandringspris (-er) är ett trevligt inslag och förekommer till de flesta tävlingar som gått några år.

Lycka till!