Stadgar. Antagna vid årsmötet 1993-04-24

1 - Allmänna bestämmelser

2 - Årsmöte. bilaga 2.A - Dagordning vid ordinarie årsmöte

3 - Förbundsstyrelse

4 - Valnämnd

5 - Kontaktmän

6 - Förslag till arbetsordning
1 - Allmänna bestämmelser

Upp

1.1 Omfattning
miniRivalklubben, består av personer, förbundssällskap, företag eller andra organisationer som i behörig ordning vunnit medlemskap i klubben. miniRivalklubben ankommer att handha och representera miniRival, dess klassregel, verksamhet och intressenter. Avsikten är att miniRivalklubben ska söka anslutning till Svenska Rival 22 förbundet (SR22F) för att på så sätt också bli ansluten till Svenska Seglarförbundet (SSF). På detta sätt kan också miniRival som klass bli etablerad som officiell entypsklass inom SSF.

1.2 Ändamål
miniRivalklubben, bildad 1992-10-24, har till ändamål att vara klassförbund och intresseorgan för personer intresserade av miniRival och därvid bl a handha klassregler så att båtens karaktär av entypsbåt beaktas. Målsättningarna är:

Att fastställa och underhålla en entydig klassregel för miniRival så att
- miniRival i allt väsentligt är och förblir en skalamodell av Rival 22 - Se likadan ut!
- Kappsegling på lika villkor främjas - Ingen båt bättre än genomsnittet!

Att verka för att kappseglingar och andra arrangemang genomförs så att intresset för miniRival och modellsegling främjas.
- Genom att sträva efter tydliga och klara arrangemang.
- Genom att kombinera kappseglingen med sociala aktiviteter

Att sprida information om miniRival och aktiviteterna kring båten.
Att verka för att alla arrangemang blir självbärande genom startavgifter (och gärna sponsring).
Att verka för att kontaktkedjor (telefon) etableras för snabb och effektiv informationsspridning.
Att på bästa sätt hjälpa nya intressenter att komma igång med båtbygge och segling av miniRival.

Att tillse att vi har kul!

1.3 Beslutande organ
Ordinarie årsmöte är klubbens högsta beslutande organ. Extra årsmöte är klubbens beslutande organ i frågor som föranlett dess inkallande.
Styrelsen är klubbens beslutande organ då ordinarie årsmöte eller extra årsmöte icke är samlat.

1.4 Inval, anslutning och utträde
Ansökan om medlemskap kan göras av person eller organisation med intressen i miniRival-klassen. Inträde i klubben erhålles efter styrelsens prövning och godkännande. Utträde ur klubben erhålles efter skriftlig framställning till styrelsen eller genom uteslutning.

1.5 Uteslutning
Medlem, som ej betalat sina avgifter enligt årsmötesbeslut före verksamhetsårets slut, må efter styrelsens prövning uteslutas. Medlem som genom sitt uppträdande skadar klubbens anseende eller bryter mot dessa stadgar, må av styrelsen uteslutas. Fråga om uteslutning av medlem får icke avgöras förrän medlemmen i fråga beretts tillfälle att inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet.

Beslut om uteslutning skall med angivande av orsak delgivas vederbörande medlem medelst rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis. Medlem som uteslutits äger rätt att inom 14 dagar efter delgivningen överklaga beslutet genom skriftligt besvär medelst rekommenderat brev.
Överklagat beslut skall behandlas på ordinarie årsmöte eller extra årsmöte där fattat beslut är slutgiltigt.

1.6 Årsavgift
Medlem erlägger den årsavgift som beslutas av årsmötet.

1.7 Verksamhetsår och räkenskapsår
Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte. Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari -31 december.

1.8 Revision
miniRivalklubbens verksamhet och förvaltning revideras av två revisorer valda av ordinarie årsmöte. Det åligger revisorer att överlämna till ordinarie årsmöte ställd revisionsberättelse. Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, meldemsmatrikel mm) skall av styrelsen överlämnas till revisorerna senast 3 veckor före ordinarie årsmöte.

1.9 Omröstning
Med undantag för beslut beträffande stadgeändring beslutas i sakfrågor genom enkel majoritet i val genom relativ majoritet. Omröstning sker öppet om icke sluten sådan begärs. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.

1.10 Stadgeändringar
Förslag om ändring av dessa stadgar får endast upptas vid ordinarie eller extra årsmöte. För godkännande av dylika förslag erfordras minst 2/3 av vid mötet av röstberättigade medlemmar avgivna röster. Dessa stadgar omfattas av kapitel 1 till 5 enligt innehållsförteckning ovan. Kapitel 6 och framåt är föränderlig dokumentation och tolkningar som hanteras löpande av aktuell styrelse.

1.11 Upplösning
För upplösning av miniRivalklubben krävs beslut vid 2 möten som följer på varandra av vilket ett skall vara ordinarie årsmöte. Vidare skall eventuella tillgångar överlämnas till SSF med rekommendation om disposition.
Vid upplösning av miniRivalklubben ska eventuella tillgångar överlämnas till SR22F.

1.12 Emblem
Klubbens emblem tillika segelmärke ser ut enligt figur. Klubbens färger är vitt och svart.


Upp2 - Årsmöte

Upp


2.1 Årsmöte
miniRivalklubben avhåller ett möte per år, vilket tillika är årsmöte. Mötet hålles under första kvartalet på tid och plats enligt styrelsens beslut. Styrelsen kallar till ordinarie årsmöte genom skriftligt meddelande innehållande jämväl förslag till dagordning till medlemmarna senast 20 dagar före mötet.

2.2 Extra möte
När styrelsen så finner erforderligt äger den rätt att inkalla till extra möte. Styrelsen åligger att inkalla till extra möte om minst 10 av klubbens medlemmar skriftligen så begär. Kallelse till extra möte sker med iakttagande av i kap 2.1 intagna föreskrifter.

2.3 Rösträtt
Rösträtt tillkommer medlem som erlagt förfallna avgifter. Rösträtt får utövas med fullmakt för högst 5 medlemmar. Ingen äger dock rätt att rösta för mer än 20 % av mötets röstetal. Fullmakt skall uttryckligen avse det ifrågavarande mötet. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. Rösträtt i frågor som rör klassregeln tillkommer endast ägare av miniRival.

2.4 Yttrande och förslagsrätt Yttrande- och förslagsrätt på ordinarie årsmöte och extra möte tillkommer i samtliga frågor röstberättigade ombud, ledamot av styrelsen, revisorer samt representant från SR22F och SSF.

2.5 Motioner och styrelsens förslag
Frågor som medlem vill ha behandlade av möte skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet. Styrelsen yttrar sig till årsmötet eller extra mötet över motion om den finner detta påkallat. Styrelsen äger rätt att framlägga förslag till årsmöte eller extra möte.

2.6 Ärenden
Vid ordinarie årsmöte skall frågor enligt bilaga A upptas till behandling.

bilaga A - Dagordning vid ordinarie årsmöte
a) Årsmötets öppnande
b) Upprop och justering av röstlängd
c) Val av justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokoll samt val av två rösträknare
d) Fråga angående årsmötets behöriga utlysande
e) Val av årsmötesordförande och - sekreterare
f) Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
g) Revisorernas berättelse
h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
i) Motioner
j) Övriga ärenden som styrelsen vill bringa under årsmötets beslut
k) Fastställande av utgifts- och inkomststat samt ev. årsavgift till SR22F och SSF
l) Val av ledamöter till förbundsstyrelsen
m) Val av revisorer
n) Val av ledamöter i valberedningen
o) Val av övriga funktionärer
p) Övriga frågor

Upp


3 - Förbundsstyrelse

Upp

3.1 Sammansättning
Styrelsen består av 5 personer enligt följande: Ordförande, Vice Ordförande, Sekreterare, Kassör, Klassificeringschef. Styrelsen väljes för två år. Jämna år avgår ordförande, kassör och klassificeringschef. Udda år avgår vice ordförande och sekreterare.

3.2 Kallelse, beslutsmässighet
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande och om beslutet är enhälligt. Då styrelsen är fulltalig sker röstning genom enkel majoritet. Röstning genom fullmakt får icke äga rum.

3.3 Åligganden
Styrelsen som gemensamt är ansvarig för förvaltningen av klubbens tillgångar åligger, med den begränsning som följer av särskilda bestämmelser i dessa stadgar, att verka för att fullfölja miniRivalklubbens ändamål enligt kap 1.2
Styrelsen fördelar arbetsuppgifterna inom sig. Förslag till arbetsordning finns i kap 6. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott samt adjungera medlemmar.

Upp


4 - Valnämnd

Upp

4.1 Sammansättning
Årsmöte tillsätter genom val på ett år en valnämnd bestående av ordförande och två ledamöter. För uppdrag inom valnämnden är ledamot av styrelsen och revisor icke valbar.

4.2 Uppgift
Valnämnden åligger att upprätta förslag på kandidater till styrelsen enligt kapitel 3.1 och revisorer enligt kapitel 1.8 Valnämnden åligger tillika att senast 20 dagar före ordinarie årsmöte till styrelsen överlämna sina till årsmötet ställda förslag. Där intet annat anges föreslås funktionärer väljas på 1 år.

Upp5 - Kontaktmän

Upp

Kontaktmän utses för de olika regioner miniRival är verksam. Styrelsen ansvarar för och utser kontaktmän på lämpligt sätt. Kontaktman åligger att
- försäkra klubben om att lokal verksamhet och sammanhållning i form av vinterträffar,
möten, seglingar blir tillgängligt miniRivalklubbens lokala medlemmar och intressenter
- rapportera kappseglingsresultat till klubben
- förmedla frågor mellan klubben och den lokala gruppen
- vara initiativrik och förekommande mot främst nyblivna miniRival ägare.

Upp


6 - Förslag till arbetsordning

Upp

Arbetsuppgifterna fördelas bland styrelsens ledamöter enligt nedan om ej annat beslutas av styrelsen.

Ordförande, vice ordförande

Ordföranden är miniRival klubbens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. Ordföranden åligger att
- vidarebefordra matrikelförändringar till sekreterare.
- vara ansvarig utgivare av årsskrift och annan officiell information
I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden in i dennes ställe.

Sekreterare

Sekreterare åligger att
- föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden.
- registrera och förvara inkommande skrivelser.
- om ordföranden inte annorlunda bestämmer underteckna alla utgående skrivelser samt arkivera kopior av dessa.
- upprätta förslag till styrelsens årsberättelse
- ansvara för distribution av utskick till medlemmarna
- vidarebfordra matrikelförändringar till registeransvarig

Kassör

Kassör åligger att
- uppbära alla avgifter (anslag) till och verkställa alla utbetalningar från miniRivalklubben
- föra fullständig kassabok över miniRivalklubbens räkenskaper
- vidarebefordra matrikelförändringar till sekreterare

Klassificeringschef

Klassificeringschefen åligger att
- övervaka miniRivalens klassregler och bestämmelser
- på lämpligt sätt övervaka kvalitet och utförande samt hålla kontakt med byggnadsrättsinnehavare till miniRival
- samla och sprida tekniska uppgifter samt praktiska förslag och erfarenheter rörande miniRival

Övrigt
Styrelsen utser registeransvarig inom sig beroende på intresse, geografi och möjligheter. Arkivering av främst äldre material måste styrelsen speciellt försäkra sig om så att senare generationer av miniRival-intressenter kan få en återblick.
Förvaring och inventering av eventuell egendom och inventarier måste tillses.

Upp