3                   Rigg, segel och radiostyrning.

Innehåll:

3.1              Rigg

3.2              Segel

3.3              Radiostyrning

3.4              Mätning

3.5              Material

3.6              Leverantörer

 

3.1  Rigg

Mast och bom kan vara av samma profil. Aluminium/lättmetall rekommenderas, men plast eller trä är också tillåtna material. Klassregeln säger att minimåtten för profilens genomskärning (längd x bredd) är 14 x 11 mm. Profiler i mått 15 x 11 men också 18 x 12  har använts och fungerar utmärkt. Det har inte varit lätt alla gånger att få tag i lämplig profil men nu finns några alternativ och byggaren kommer att få möjlighet att köpa av mig (alt. miniRivalklubben) eller en rekommendation till bra leverantör.

Mastens längd och placering enligt ritning och klassregel. Mastens längd är lämpligen 1700 mm och bommen bör vara 500 mm. Spridare, vantinfästningar kan nitas eller ”hakas” på lämpligt sätt i hål direkt i mast /bom profilen. Ett alternativ är att göra ett hål där vantets krok (á la Benn’s) träs i.

Vant och stag tillverkas av lämplig fiskelina (RF wire 75 LBS funkar jättebra) med tillhörande fäst/kläm-tång.

Spridaren görs lämpligast som ett rör (eller åtminstone med en rörliknande ände med 3 – 4 mm innerdiameter mot masten). Montera en genomgående stång/ skruv utan skalle som sticker ut 1,5 till 2 cm på vara sida. Vid riggning träs så spridaren på dessa ändstumpar och innerst kan beslag för undervant monteras. 

För att fästa bommen vid masten rekommenderas starkt att tillverka / skaffa ett beslag som omsluter masten och att absolut inte ta bort mastskåran helt eller delvis då detta försvagar profilen på ett förödande sätt. Stoseglet på mR träs lämpligen uppifrån varför masttoppsbeslaget måste kunna tas bort på ett enkelt sätt.

 

3.2      Segel

Segel kan köpas av vissa mR-seglare eller hos segelmakare, eller i många fall tillverkas den av båtbyggaren själv. Erfarenheten visar oftast att segelmakeriet inte kan konkurrera med priset.  Till skillnad från allt annat i mR så är materialval fritt. Oftast har någon form av tunn spinnakerduk använts, men ritfilm har också provats.

Storsegel tillåts fästas ”lösfotat” mot bom (dvs man behöver ej trä seglet i bommens likränna).

Segelnumret placeras ovanför en tänkt linje vinkelrät mot mastliket från en punkt, en tredjedel av avståndet mätt från halsen till toppen av seglet. De skall vara placerade på olika höjd på seglets båda sidor, de på styrbrodssidan överst. Höjden på siffran i segelnumret ska vara minst 60 mm i rak stil utan klackar med arabiska siffror och med sammanhängande och jämntjocka linjer. Nationalitetsmarkering behövs ej på miniRival. miniRivalklubben avråder bestämt att montera något sådant.

Klassymbolen finns i mRklubben i form av klistermärke. Medlem får ofta ett par per år dels för att kunna sätta i sitt segel men symbolen passar också att fästa på din bils bakruta.

 

3.3  Radiostyrning

miniRival manövreras via 2-kanals radiostyrning. Ena kanalen (den högra på kontrollpanelen) kopplas till rodret och den andra kopplas till skotningen (fock och stor från samma punkt på slingan). Focken släpps (längden av skotet) i maxläget ut ungefär hälften av storseglet (dess skotlängd). Därför anordnas (se särskild skiss) en brytning på fockskotet så att skotet släpps i halvfart.

Radiomottagare, skotservo, batteri, styrning/linlöpare för skot monteras på en ”bricka” av tex plexi, AL-plåt eller kanske bäst i 4-6 mm plywood. Ordna en fästpunkt, (rekommenderas 58 cm från insida akterspegels aktre punkt i den aktre bottenförstärkningen. Fästpunkten kan utformas genom att en M5 ”upp-och-nedvänd” skruv limmas/plastas fast i denna bottenförstärkningen så att aktre delen av radiobrickan kan fästas med vingmutter. Hålet i brickan borras 10-12 cm från dess akter.

Vid främre bottenförstärkningen sätts en mindre styrlist på var sida med 14 cm gap/frigång för brickan så att denna alltid fixeras i samma läge när vingmuttern dras.

Tillse att brickans längd räcker för fullt ”skotutslag” ca 56 cm. Brickans längd kan således vara upp till 60 cm och dess bredd ska vara strax under 14 cm. Om längre utslag önskas rekommenderas att en arm av tex AL-vinkeljärn förlänger brickans högra del så att ändblocket därmed kan monteras längre förut, vid sidan av maststötta och under ”trasselundvikaren” (se separat skiss samt avnsitt 2.4).

En strömbrytare (ström på/av på radiobrickan) som monteras genomgående (med gummiskyddskåpa mot inträngande vatten) på rufftaket kan vara bra för att slippa demontera sittbrunnsluckan vid kortare paus i seglandet.

Roderservo (det som normalt levereras med radioutrustningen går bra) monteras bäst utanför/akter om radiobricka på separat stativ mot rodertrumma. Rodertrummans främre förstärkning utformas så att ett passande vinklad AL-plåt/bricka kan utformas för att fästa servot (se skiss). På så vis nås den lätt för service från sittbrunnsöppningen men är samtidigt ur vägen för den stora radiobrickan.

Graupner Regatta och andra liknande skotvinschar krävs för att klara de krafter som behövs vid skotningen. Strömförsörjningen kan lösas med olika typer av laddningsbara ackar. Fundera om alternativ att använda befintliga uppladdningsbara batterier till skruvdragare etc kan passa in. Se dock upp med spänningen, mottagaren anges tåla bara 6V medan vinschen klarar/kräver mer (tex 7,2V). Somliga har använt 7,2 V rakt över utan att någon skada eller problem uppstått – men på egen risk.

Numer finns ett bra alternativ i RMG Sailwinch, SmartWinch 380EH. Den tillverkas och säljs i Australien och kan lätt beställas. Används av ett flertal mR-seglare. 

 

Radiofrekvenser

Telestyrelsen anger vad som är tillåtet i Sverige inom 27 och 40 MHZ-banden som är tillåtna för modellsegling. Även 30 MHz bandet får användas men ingen utrustning finns att köpa för dessa.

För att undvika problem att segla tillsammans rekommenderas starkt att varje mR-byggare kontaktar mig för samordning före köp. Förutom at välja kristallpar som ingen annan med sannolikhet har så rekommenderas att du skaffar ett reservpar så att chansen består att alla kan segla i ett och samma heat även vid stora startfält.

miniRivalklubben har uppdaterad lista över aktuell situation.

Numer finns bättre alternativ i de 2.4GHz-system som erbjuds på marknaden. Futaba 6EX-2.4GHz är ett exempel vi vet fungerar bra. Fördelen med dessa är att man undviker kanalkonflikter.

Radiorekommendationer

För att undvika problem för egen och andras utrustning så gäller följande:

Slå aldrig på sändaren utan att försäkra dig om att din kanal är ledig! Aldrig!

Slå aldrig på mottagaren innan sändaren är påslagen. Dina servon kan gå sönder.

Stäng således alltid av mottagaren innan du stänger av sändaren.

Stå tillsammans när ni är fler som seglar. Då elimineras risken att någon annans sändare tar över kommandot på din båt.

Under alla år som vi kappseglat med miniRival har (så vitt vi vet) alla störningar i egna radioanläggningen berott på fel i egen utrustning. Främsta fel är för dåliga batterier ombord eller i sändaren. Utöver detta har funktioner försvunnit beroende på att kopplingar ärgat eller av liknande skäl tappat kontakt.

 

3.4  Mätning

Se också speciell sammanställning om ”Mått för klassning av miniRival”

Allmänna mått åskrov

Djupgående (ca)                                                                                 28 cm

Vattenlinjen angiven i mått efter skrovlinje

            Från stävspets                                                                        22,3 cm

            från skrovets aktre punkt                                                        18,7 cm

Höjd till mark från båt i ställning (med plats för monterad köl)

            Från stävspets                                                                        47 cm

            Från skrovets aktre punkt                                                       37 cm

Rodret ska innehålla form och mått enligt ritning (dvs mall)

Rodret ska inrymmas i följande max mått (rodrets horisontallinje anses följa dess överkant):

            Avstånd mellan de horisontella tangenterna                           max 21 cm

            Avstånd mellan främre och aktre vertikaltangenten               max 12,5 cm

Mast

Masten ska med framkant mast vara placerad 577 mm +/- 18 mätt från stävspets färdiggjutet skrov.

Mastens rekommenderade höjd, mätt från rufftak till mastens topp är 1683 mm  (170 cm är godkänt)

Mastlikets längd anges av målade/(fast markerade) band på masten. Överkanten av det nedre bandet ska vara placerat 105 mm +/- 2 över rufftak (mastfotsplattan) och underkanten av det övre bandet alltid max 1538 mm från föregående mått

Spridarens längd, mätt från mastsida                                      114 mm +/- 1

Infästning         toppvant.         mätt från rufftak                       1475 mm +/- 8

”-                      fockstag          ”-                                              1432 mm +/- 2

”-                      undervant        ”-                                                753 mm +/- 8

”-                      vantspridare    ”-                                                760 mm +/- 8

Rigg

Riggen ska, oavsett material, vara utförd enligt rigg- och segelritningen och angivna wirediametrar gäller som minimimått:

fockstag och toppvant                         ej bestämda

undervant                                            ej bestämt

akterstag                                             ej bestämt

Backstag/bardun ingår ej i miniRival

(som tidigare nämnts kan vi rekommendera lämplig fiskewire, inplastad RF 75 LBS som finns i sportfiskeaffären där du också kan köpa passande fäst/klämtång)

Röstjärn för vant placeras 22 mm +/- 2 mätt från ytterkant bordläggning. Toppvantets infästning placeras vinkelrät från centrum mast och båtens långskepps centerlinje med utgångspunkt från vald mastplacering inom ovan angivna tolerans. Vid ändring av mastens läge inom trimtoleransen får/måste således vantinfästningen ändras i enlighet härmed. Dock gäller att toppvantens infästning ej får komma framför ovan nämnda vinkel från mastcentrum.

Med utgångspunkt från toppvantens röstjärn placeras sedan undervantens röstjärn 57 mm +/- 2 föröver respektive akteröver.

Endast ett fockstag är tillåtet och ska skära däckslinje å punkt 152 mm +/- 2, mät från stävspets färdiggjutet skrov. Varje form av stagspira som möjliggör förseglets hissande i ränna medelst likrep är förbjuden.

Akterstagets infästning får fritt anordnas inom måttet akterspegelpunkt 96 mm från skärningspunkt akterspegel/däck. Trimtalja, hanfot etc får fritt anordnas.

Bom

Bommen kan (rekommenderas) vara av samma profil som mast. Bommen ska vara försedd med målat band maximalt 462 mm, mätt från akterkant likränna å mast. Storsegel får litsas lösfotat till bommen. Kickstagsinfästning i bom fri – andra änden till en vald och fastställd punkt efter gottfinnande.

Mätband

Samtliga mätband ska vara målade/märkta i kontrasterande färg med en bredd av minst 3 mm.

Segel

IYRU:s segelbestämmelser gäller där inte annat anges. Klassemblem enligt separat ritning (samma som mRklubbens klistermärke). Segelnummer ska vara minst 6 cm höga, utan klackar i rak stil etc och anbringas högst på seglets styrbordssidas (se IYRU). Nationalitetsbeteckning behövs ej (mRklubben rekommederar mycket starkt att inte sätta dit sådan).

Storsegel

Storsegel utföres antingen med likrep för mastens likränna eller med travare användbara i likrännan. Storsegel får sträckas endast mellan / inom begränsningsbanden å mast och bom.

Akterlikets maximala längd får uppgå till 1585 mm. Mätpunkten vid fallhornsskäddan tages vid mastens akterkant. Fallhornsskäddans bredd får vara högst 19 mm. Likrep inräknas ej i måtten. Storseglets bredd mätes efter en rät linje mellan mast- och akterlikens mittpunkter. Denna bredd får inte överstiga 315 mm.

Bomlik och –ränna måste ansluta till mätmärke å mast och storseglet får litsas lösfotat till bommen.

Kryssförsegel

Kryssfock: Staglik max 1380 mm. Kjol med maxdjup av 30 mm tillåten. Focken får utföras självskotande.  (Obs! sk Peterbomsarrangemang ej tillåtet). Lp mått är 334 mm och akterrunda ca 45 mm.

 

3.5           Material

Tillbehör och utrustning för att bygga vidare

Vantskruvar och vantfästen    Från firma Eskader finns ”naturtrogna” skruvar / fästen i 4 mm brons/mässing (ex längd 28 mm). Fungerar. Bättre kanske att välja något dyrare i RF för ”krokinfästning” mot däcksbeslag som finnas i dagens utbud hos flera leverantörer.

Radiostyrning

2-kanals mottagare, Roderservo, skotservo, batteri samt ”radiobricka” med några block och lämpligt linarrangemang behövs ombord.

2-kanals sändare (27 alt 40 MHz) inkl batterier behövs för rorsman på bryggan.

Minst 2 uppsättningar kristallpar rekommenderas samt att alltid konferera med oss före val och köp av frekvens.

Radiosändare, mottagare och skotservo finns i de standardpaket som säljs av modellaffären. Skotservot måste vara av kraftigare typ i form av vinsch, några bra alternativ finns som standard, (åtm hos Wentzels). (alt RMG Sailwinch från Australien)

Obs! Idag rekommenderar vi 2.4GHz digitala radiosystem (se mer om detta under 3.3 ovan)

Diverse material för olika moment

Pop-nit och tång (alt. RF plåtskruv som rekommenderas) för att fästa relingslist, skrov och däck. Pop-nit och tång kan också behövas för beslag på mast/bom samt knip/knapar på däck.

RF-plåt (tunn) för tillverkning av knip-knap (finns dock att köpa)

Al-stav (rör) för tillverkning av spridare. Fästes sannolikt bäst genom att träs på i masten genomgående ”pinne” (3 mm mässing/RF).

Diverse block och linlöpare för radiobricka.

 

3.6      Leverantörer

Denna sammanställning är självfallet ej komplett. Vi kan inte heller garantera varken priser, villkor eller leveransmöjligheter utan refererar till dagsaktuella uppgifter från aktuell leverantör. Se detta som en början till ett stimulernade sökande efter rätt prylar.

Erbjuds av oss (Mats Åhlander)

Byggrättighet/Licens (per skrov), inklusive dokumentationen (tvunget)

Blyköl (tvunget)

Mastprofil

Relingslist, aluminium

Plast- och byggmaterial

Köpes lämpligen av båttillbehörsleverantörer typ Byggplast, Erlandssons brygga, etc

Segel

Kan beställas av segelmakare men det blir sannolikt onödigt dyrt. Börja med att köpa ett begagnat, sy det själv eller beställ av någon mR-seglare. Bengt Österlind (mR338) gör bra mR-segel.

Tips om beslag

Vantskruvar, block, knip/knap, schackel, däcksgenomföringar etc har under många år köps av PJ Sails i England. Sök på www.pjsails.co.uk

PJ Sails finns på 1 Courtenay Road, Poole Dorset, BH14-0HD, UK

            telefon +44 1202 744101

 

(alternativa vantskruvar finns hos firma Eskader i Stockholm nr 55300 med 28 mm hylsa, samt motsvarande öglebult nr 55464)

Vant, stag och diverse ringar för infästningar köps bäst i fiskerihörnan i Din sportaffär.

Diverse AL-lister (och balkar för mastfot / förstagsfäste) fås oftast gratis av spill från den lokale glasmästaren

Bensinrör för genomföringar finns i järnaffären.

 

Radioutrustning inklusive vinschar/servon o tillbehör

Din vanliga hobbyaffär, typ Wentzel och liknande välsorterade affärer.

Som exempel på kan nämnas

Radio, Graupner C4-Sonic, SSM-40, best nr 3131, 4 MHz för ca 800:-

Vinsch, Graupner Regatta best nr 5172 för ca 1850:-

Vinsch, Graupner Regatta Echo, nr 5173 för ca 1050:- 

Vinsch, Hitech 785 HB för ca 385:-

Vi vet att Radion är helt ok och att Regatta nr 5172 är fullt tillräcklig. Övriga vinschar tror vi kan fungera bra.

 

Som nämnts ovan rekommenderas idag även en radioanläggning med 2.4GHz-teknik (tex Futabas), samt en RMG Sailwinch, SmartWinch 380 EH, från Australien