5       Skisser, mallar och detaljanvisningar

 

Montage av radio, servon och skot

 

Y3.3a   Radiobrickan

Med referens till skissen L-1 som visar layout för en bra lösning på radiobricka kommer här en förklaring till varje angiven punkt eller detalj på skissen. På ”brickan” finns nästan allt som behövs för skotningen. Utanför finns i princip endast en brytpunkt för fockskotet som hamnar framför / ovanför brickan (och ”trasselundvikaren” samt fockskotets andra fäste (trimfästet) som lämpligen anbringas skrovets styrbordssida strax under däck. Denna andra punkt dras därefter vidare upp genom däck för att trimmas / fästas mot lämplig knip/knap för snabb trimningsmöjlighet.

Klicka här för att se skissen L-2

 

Skissen visar brickan uppifrån, punkterna G och F pekar mot fören och A och B ligger akterut. Brickans längd är 58 – 60 cm lång samt 13,7 cm bred för at passa i angivet stöd i båtens botten (se ovan avsnitt 2.4.  Utmärkt material är 6 mm (möjligen 4 mm?) plywood – starkt, vackert och styvt.

Här kommer förklaringarna

A          Skotvinschen. Flera modeller går bra. Graupner har Sailwinch no 3, Regatta och andra.
Wirlwind  Olympic är annan som fungerar. Från vinschen A dras en slinga till blocket / brytpunkten F som därmed utgör skotslingan. Vinschen skruvas fast i brickan.

B          Radiomottagaren. Tar emot ström från batteri, ger ström och styrning till dels skotvinschen,
dels till roderservo (utanför bricka, via sladden M). Kan fästas med kardborreband mot bricka.

Alternativ lösning är att ge separat ström direkt till skotvinsch från 7,2 volts ackpaket samt att
ge separat ström till mottagare och roderservo via paket om 4 st  1,5 volts batteri av typ AA

C         Omkopplare för att enkelt och snabbt kunna slå av och på strömförsörjningen. Kardborre går
bra.

D         Batterilåda / batteri. Skyddas av plastlåda i lämpligt format för fixering och undvikande av
onödig fukt.

E          En fästpunkt för skotslingan (-----). Max hemskotat i läge E1 och helt uitsläppta skot i läge E2.
Både storskot (.....) och fockskot (+++++) fästs i samma punkt (knut/ögla/ring).

F          Brytpunkt för skotslinga,  block i främre änden av skotslinga (gärna något fjädrande)

G         Främre brytpunkt / block för storskotet innan det dras vidare till punkt E på skotslinga

H          Storskotet tas ned genom hål i rufftaket, ca 1 cm från dess akterkant, till punkten H som utgör
skotets första brytpunkt (ring/ögla) på brickan innan den dras vidare till punkten G ovan.

I           Anvisar fockskotets riktning föröver, mot dess delningspunkt (R) där utslaget reduceras till
hälften.

J          Anvisar storskotets väg upp mot rufftakets hål för anslutning i aktre ände av bom.

K          En enkel krok, tex i mässing för att med gummiband fästa sittbrunnslocket till båten.

L          kanske det viktigaste av allt. Ett hål (5,5 mm diam), 11 – 12 cm från brickans akterkant som
används för att fästa brickan mot båtens botten. I båtens botten finns, enligt byggbeskrivningen, en lämpligt placerad skruv som man trär brickan på. Fästes sedan enkelt med vingmutter

M         Anvisar sladdanslutning att koppla till roderservo

P          Fästpunkt (rekommenderad brytpunkt) för fockskotets motpunkt för utslagsreduceringen. Eller
mao aktre ände av fockskotände som lämpligen, efter punkt P dras upp genom hål i däck till knip/knap vid punkt Q

Q         Symboliserar genomföring och ovan däck en knip/knap på lämplig plats för att fästa slutände av
fockskot

R         Brytpunkt (liten lätt ring går bra – kanske bättre än block som kan trassla) som utgör skarven
mellan skotlina från fock och linan på brickan / i båten. Tillse att fockskotet dras till höger om maststöttan och ovan ”trasselundvikaren”  för att säkert undvika trassel eller oönskad beknip av skot i samband med slack i linorna/skoten.

S          Genomföring däck, strax akter om förstaget för fockskotet.

T          Maststötta (rekommenderas elrör i plast)

U          Extra sidostötta eller ”trasselundvikare” mellan maststötta och skrovsida (elrör i plast)

 

För att ta ur brickan från segelklar båt behöver endast:

-          Lossa fockskot vid E  (alt. ge tillräckligt med slack från akterände.)

-          Lossa storskot vid bom och dra ur vid genomföring rufftak

-          Lossa sladd mellan mottagare och roderservo

 

Om ökad slaglängd (E1 till E2) önskas för skotslinga rekommenderas att punkten F flyttas föröver tex ca 5 cm genom att montera lämplig AL-list som förlängning av brickans högersida.


Hur montera skotslingan

Efter att alla detaljer (Batterier, mottagare, sändare, rätt kristall, sladdar, block och skotservo) finns på plats och anslutna återstår att rätt montera linan som ska utgöra skotslingan.

Gör så här:

-          Slå på strömmen på sändaren

-          Slå på strömmen till mottagare och skotservo

-          Utan att ha lina monterad: Kolla in ändlägena på servot genom att räkna de varv trumman går mellan sändarens övre läge, inklusive maxtrim åt det hållet (dvs motsvarande helt utsläppta segel) samt sändaren nedre läge, inklusive maxtrim åt det hållet.

-          Montera skotlina temporärt på trumman och gör motsvarande manöver och notera hur långt (hur många cm) som lindas upp på dessa varv, dvs den totala slaglängd som erhålles med vald trumma. Om max slaglängd är längre än disponibelt mått E1 till E2 så måste antingen trumman bytas till trumma med mindre diameter eller så måste servot trimmas om (på många finns det möjlighet att göra det med någon liten skruv). Om detta inte görs så kommer du ganska säkert att trassla och bränna skotservot när skoten går in och fastnar i trumman. 

-          När / om slaglängden är korrekt (dvs mindre än avståndet E1 – E2) så ställ in roderservot i läge min / min, dvs motsvarande fullt utsläppta segel.

-          Fäst linan i rodertrumma, linda upp ca 1 varv på trumman. Håll så skotlinan mot punkten E2 och montera skotpunkten strax akter om denna punkt.  (Dvs gör en liten ögla, montera liten ring eller annat så du kan fästa dina skot i denna punkt.

-          Dra sedan linans förlängning genom blocket vid E2 och åter till roderservots trumma. Linda de antal varv (+ ca 1)  som trumman snurrar maximalt enligt beräkningarna överst i denna anvisning.

-          Märk att linan alltid måste lindas i det varv som passar för att den först  monterade änden ska lindas in och den sist monterade änden ska lindas ut när skotning ska ske.

-          Testa genom att skota hem maximalt och då borde skotpunkten föras mot trumman men inte ända in. (Om skotpunkten visar en tendens att gå in i trumman så måste du se över processen igen och kolla in var du har missat marginalerna.

-          Testa sedan för säkerhets skull att släppa ut skotet maximalt och se till att skotpunkten inte kommer in i blocket F i brickans främre del.

-          Montera därefter skoten och kör

-          Avsluta genom att första slå av strömmen på brickan och sist stänga av sändaren.